Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.
 2. Organizatorem programu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 23 wpisana do rejestru KRS nr 0000209658
 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.
 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.
 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.
 11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.
 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.czechowice.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 6. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.czechowice.spolem.org.pl , w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub poprzez infolinię nr tel 32/2153431.
 8. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5,00 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 100 punktów przysługuje bon o wartości 10 złotych.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 

§ 5. Wymiana punktów na Bony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.
 2. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.czechowice.spolem.org.pl  lub zgłosić się do sklepu wyznaczonego przez organizatora.
 3. Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.
 4. Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
 5. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie.
 6. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora, lub za pomocą formularza na stronie www.czechowice.spolem.org.pl . Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.czechowice.spolem.org.pl , z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.czechowice.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.
 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia bonu Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2012r.

                                               

                         

                                            Aneks  nr  1

            do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem”

                                        z dnia  31.05.2017 r

 

 § 1  Działając na podstawie §  6 pkt. 1  Regulaminu Programu  , niniejszym wprowadza się następujące zmiany :

 1.  § 4 pkt.3  przyjmuje  treść  :

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób , że za każde pełne 5,00 złotychwartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt , natomiast za zgromadzone 150 punktów przysługuje bon o wartości 10 złotych.

2. § 4 pkt. 7 przyjmuje treść  :

  a/ Zgromadzone punkty  zachowują ważność do końca każdego roku kalendarzowego.                                                                                                                           

  b/ Wszystkie punkty zgromadzone a nie wykorzystane  w latach poprzednich   tj. od  14 listopada 2011r do 31 grudnia 2016r. tracą ważność po  31 grudnia 2017r.

 1. § 6 pkt. 1 przyjmuje treść :

Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.czechowice.spolem.org.pl  z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Niniejszy aneks obowiązuje od dnia  01.09.2017r.

 

 

                                                                        A n e k s    n r  2

                                          z dnia  19.11.2020r do Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

§ 1  Działając na podstawie § 6 pkt.1 Regulaminu  Programu Lojalnośc iowego "Społem znaczy Razem" z dnia 31.05.2017r wprowadza sie następującą                   

       zmianę w § 4 ust. 7 nin. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie :

        Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 

§ 2  Niniejszy aneks  wchodzi w życie z dniem 20.12.2020r.

 

 

                                                                                A n e k s   n r   3

                                    do Regulaminu Programu Lojalnościowego

                                                         z dnia 20.06.2022r.

 

         Działając na podstawie przepisu par.6 pkt.1 Regulaminu Programu Lojalnościowego " Społem znaczy Razem"                                                                             

         wprowadza sie następujące zmiany :

          1. w par.4 ust.1, który otrzymuje brzmienie :

          Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie,                                                           

          z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, oraz doładowań i biletów komunikacji     

            2. w par. 4 ust.3 , który przyjmuje następującą treść  :

         Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5,00 złotych wartości zakupu, uczestnik otrzymuje 1 punkt,                           

         natomiast za zgromadzone 200 punktów przysługuje bon o wartości 10,00 złotch.                                                                                                  

            Zmiany zawarte w niniejszym aneksie zaczną obowiązywać od dnia 21.07.2022r.   

 

            Przypominamy, że zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu