Strefa klienta

       

                                            Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem "                 

                                                      

                                                                 § 1 Postanowienia ogólne

1.   Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą "Społem znaczy Razem"

2.   Organizatorem programu jest"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

      w Czechowicach- Dziedzicach z siedzibą 43-502 Czechowice-Dziedzice ul.Niepodległości 23

      wpisana do  KRS nr 0000209658.

3.   Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

4.   Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu.                                                                                 

  Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 

                                                                § 2  Wyjaśnienie pojęć

1.   Program - program lojalnościowy pod nazwą "Społem znaczy Razem" prowadzony przez Spółdzielnię.

 2.  Sklepy -  placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu

3.   Uczestnik - osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

4.   Konto uczestnika - indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje,

      powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

5.   Stan konta - liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

6.   Karta klienta - karta programu "Społem znaczy Razem".

7.   Kod karty - kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje                                                                                           

     przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

8.  Formularz rejestracyjny - formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

9.  Punkty dodatkowe - punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

10.Partner - inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach,                                                               

     określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem. 

11 Bon Społem - wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone u trakcie programu punkty,                                                                                                         

    który uprawnia  do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów,                                                                                                                         

    których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.

12. Nagroda dodatkowa - nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora                                                                                                                   

     w ramach dodatkowych promocji.

 

                                                            § 3 . Warunki udziału w programie

1.  Uczestnikiem programu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie                                                                           

     i której wydano kartę klienta.

2.  Regulamin znajduje sie w każdej uczestniczącej w programie  placówce organizatora                                                                                                                      okazywany jest na prośbę uczestnika , a także  na stronie www.czechowice.spolem.org.pl 

3.  Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą                                                                                                             przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

4.  Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę  na przetwarzanie                                                                                                                 danych osobowych  zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora.                                                                                                                                         Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowowych i marketingowych.                                                                                                                                  Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną                                                                                                 / na adres poczty elektronicznej lub esemesem /                                                                                                                                                                                            Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych /                                                                                      tekst jednolity Dz.U.2019r.1781./ 

5.  Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.                                                                                                                W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

6.   Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora,po złożeniu podpisu                                                                                                           pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

7.   Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.czechowice.spolem.org.pl ,                                                                                                               w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub poprzez infolinię nr tel 32/2153431.

8.   Karta klienta jest własnościa organizatora.

 

                                                        § 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

1.   Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów  w sklepach organizatora,                                                                                                        uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych powyżej 18%                                                                                oraz doładowań.

2.   Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta                                                                                             i zrejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

3.    Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5,00 złotych wartości zakupu                                                                       uczestni otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 150 punktów przysługuje bon o wartości 10 złotych.

4.    Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników                                                                 program odbywać się będzie nie rzadziej niżco tydzień.

5.    Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

6.    W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe,                                              na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

7.     Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 

                                                        § 5. Wymiana punktów na Bony Społem

 1.     Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego                                                                                             zakupu towarów.

 2.     W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów                                                                                             powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.czechowice.spolem.org.pl lub zgłosić sie do sklepu                                                                           wyznaczonego przez organizatora.

 3.     Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta                                                                             oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 4.     Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu, ilość punktów.

 5.     Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w termnie do dnia określonego w bonie.

 6.     Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów                                                                          oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas                                                                                           ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

 7.     Punkty gromadzone na koncie uczestnika, nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem  sprzedaży                                                                      ani przekazania osobie trzeciej.

 8.     W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, uczestnik ma prawo do złożenia                                                                     reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora lub za pomocą formularza                                                                                           na stronie www.czechowice.spolem.org.pl.                                                                                                                                                                                           Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

 

                                                                               § 6. Postanowienia końcowe.

1.      Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.czechowice.spolem.org.pl                                                                z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

2.       Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym  zawieszeniu                                                                lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.czechowice.społem.org.pl                                                        oraz w sklepach organizatora.

 

                   

 

 

 

                                                                          Aneks  nr  2 

                                                                    z dnia 19.11.2020r

                                   

                                 do Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

 

                      § 1. Działając na podstawie § 6 pkt.1 Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem "

                              z dnia 31.05.2017r wprowadza się następującą zmianę w § 4 ust. 7 nin Regulaminu, który 

                              otrzymuje brzmienie :

 

                              Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

                 

                     § 2.  Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 20.12.2020r.